آموزش فروش | مشاوره فروش

مشاوره فروش | آموزش فروشندگی | آموزش فروش تلفنی ، آموزش فروش حضوری به صورت عملی - مشاوره بازاریابی آموزش فروشندگی حرفه ای آموزش تخصصی فروش - آموزش عملی فروش - مشاوره تخصصی فروش تلفنی فروش آنلاین

آموزش فروش | مشاوره فروش

مشاوره فروش | آموزش فروشندگی | آموزش فروش تلفنی ، آموزش فروش حضوری به صورت عملی - مشاوره بازاریابی آموزش فروشندگی حرفه ای آموزش تخصصی فروش - آموزش عملی فروش - مشاوره تخصصی فروش تلفنی فروش آنلاین

آموزش فروش | مشاوره فروش

مشاوره فروش - آموزش کارشناسان فروش - آموزش فروشندگی حرفه‌ای - آموزش فروشنده ( مشاوره مدیریت فروش . مشاور فروش . مشاوره مهندسی فروش . مشاوره فروش )


وب سایت رسمی: http://iranmct.com

شماره تماس : 09126465584

مشاوره بازاریابی ، آموزش بازاریابی ، مشاوره فروش ، آموزش فروش
تیم مشاوران مدیریت ایران IranMCT

بایگانی
پیوندهای روزانه

https://t.me/iv?url=https://business-plan.ir

 

https://image.google.ms/url?q=j&sa=t&url=https://iranmct.com

https://pluxe.net/mt4i.cgi?id=1&mode=redirect&no=576&ref_eid=554&url=https://iranmct.com

https://www.serbiancafe.com/lat/diskusije/new/redirect.php?url=https://iranmct.com

https://www.tratoresecolheitadeiras.com.br/redirect.aspx?id=17816&url=https://iranmct.com

https://www.trainning.com.br/curso.php?url=https://iranmct.com

https://www.kr.lucklaser.com/trigger.php?r_link=https://iranmct.com

https://www.cnexpo.com/go-wild.html?url=https://iranmct.com

https://localnewspapers.co.nz/jump.php?link=https://iranmct.com

https://www.russiapochta.ru/proxy.php?link=https://iranmct.com

https://varindia.com/admanager/www/delivery/ck.php?ct=1&oaparams=2__bannerid=1__zoneid=1__cb=a6ed2bee3b__oadest=https://iranmct.com

https://williz.info/away?link=//https://iranmct.com

https://www.rudetrans.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http2F/www.jaeckle-sst.de2F&event3=JA4ckle&goto=https://iranmct.com

http://tesay.com.tr/en?go=https://iranmct.com

https://images.google.com.tr/url?q=https://iranmct.com

 

 

 

 

https://t.me/iv?url=https://iranmct.com

 

https://image.google.ms/url?q=j&sa=t&url=https://business-plan.ir

https://pluxe.net/mt4i.cgi?id=1&mode=redirect&no=576&ref_eid=554&url=https://business-plan.ir

https://www.serbiancafe.com/lat/diskusije/new/redirect.php?url=https://business-plan.ir

https://www.tratoresecolheitadeiras.com.br/redirect.aspx?id=17816&url=https://business-plan.ir

https://www.trainning.com.br/curso.php?url=https://business-plan.ir

https://www.kr.lucklaser.com/trigger.php?r_link=https://business-plan.ir

https://www.cnexpo.com/go-wild.html?url=https://business-plan.ir

https://localnewspapers.co.nz/jump.php?link=https://business-plan.ir

https://www.russiapochta.ru/proxy.php?link=https://business-plan.ir

https://varindia.com/admanager/www/delivery/ck.php?ct=1&oaparams=2__bannerid=1__zoneid=1__cb=a6ed2bee3b__oadest=https://business-plan.ir

https://williz.info/away?link=//https://business-plan.ir

https://www.rudetrans.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http2F/www.jaeckle-sst.de2F&event3=JA4ckle&goto=https://business-plan.ir

http://tesay.com.tr/en?go=https://business-plan.ir

https://images.google.com.tr/url?q=https://business-plan.ir

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۰۳ ، ۰۱:۵۲
بازاریابی تخصصی

IntroductionIn this digital age, we're constantly upgrading our electronic gadgets, whether it's the latest smartphone, tablet, or gaming console. But what do you do with your old devices? Rather than letting them gather dust, consider selling them online for cash. In this guide, we'll walk you through the process step by step, with a focus on using Gizmogo as your go-to platform for hassle-free electronic device sales.
1. Assess Your DevicesBefore diving into the online selling process, take an inventory of the electronic devices you want to sell. This could include smartphones, laptops, tablets, cameras, and more. Evaluate their condition and note any cosmetic or functional issues.
2. Clean and Prepare Your DevicesTo fetch the best prices, clean your devices thoroughly. Wipe screens, remove dust and smudges, and ensure they are in good working order. Include any accessories you have, like chargers or cases.
3. Backup Your DataDon't forget to back up your data before selling any device. Transfer photos, documents, and other files to a safe location to avoid losing important information.
4. Research Market PricesCheck online marketplaces to gauge the current prices for similar devices. This will help you set a competitive selling price on Gizmogo.
5. Create Your Gizmogo AccountIf you haven't already, sign up for a Gizmogo account. It's a user-friendly platform that specializes in buying electronic devices.
6. List Your DevicesClick on "Sell Your Device" on Gizmogo's website and fill in the details of your device. Be honest about its condition and any imperfections.
7. Receive Instant QuotesGizmogo provides instant quotes based on the information you've provided. Review the offers for each device and choose the one that suits you best.
8. Shipping OptionsSelect your preferred shipping method. Gizmogo typically provides prepaid shipping labels, making it convenient for sellers.
9. Ship Your DevicesPack your devices securely and send them to Gizmogo using the provided shipping label. Make sure to include all necessary accessories.
10. Inspection ProcessOnce Gizmogo receives your devices, they'll inspect them to ensure they match your description. This step ensures transparency and fair pricing.
11. Get PaidUpon successful inspection, Gizmogo will send your payment through your chosen method. This could be via check, PayPal, or another option.
12. Eco-Friendly DisposalGizmogo responsibly recycles or disposes of devices that cannot be resold, contributing to a greener environment.
13. Customer SupportIf you have any questions or concerns during the process, Gizmogo's customer support team is there to assist you.
14. Leave a ReviewAfter your successful sale, consider leaving a review to help others discover the benefits of Gizmogo.
15. Enjoy Your CashCongratulations! You've successfully sold your electronic devices hassle-free and have some extra cash in your pocket.
Now that you know how to sell electronic devices seamlessly with Gizmogo, it's time to turn your old gadgets into cash. Remember, the process is straightforward, eco-conscious, and convenient. So, why let your old devices collect dust when you can transform them into money today?
FAQs (Frequently Asked Questions)1. Is Gizmogo a reliable platform for selling electronic devices?

 • Absolutely! Gizmogo has a reputation for reliability and transparency in the electronics resale market.

2. What types of electronic devices can I sell on Gizmogo?

 • You can sell a wide range of devices, including smartphones, tablets, laptops, gaming consoles, cameras, and more.

3. How long does it take to receive payment after sending my devices to Gizmogo?

 • Payment is typically processed promptly after the inspection, which usually takes a few days.

4. What if my device doesn't match the description I provided?

 • If there's a significant discrepancy, Gizmogo will contact you to discuss a revised offer.

5. What happens to devices that Gizmogo can't resell?

 • Gizmogo prioritizes eco-friendly disposal and recycling to minimize environmental impact.

Selling your electronic devices online with Gizmogo is not only easy but also environmentally responsible. So, why wait? Start decluttering and earning today!
 

Sell Tablet for Cash to Gizmogo: Get Top Dollar for Your Device

In today's fast-paced world of technological advancements, keeping up with the latest gadgets can be an exciting endeavor. However, as we upgrade to newer and more powerful devices, the question often arises: What should we do with our old tablets? The answer is simple – sell your tablet for cash to Gizmogo! In this comprehensive guide, we will show you how Gizmogo stands out as the ultimate destination to get top dollar for your used tablet. Say goodbye to clutter and hello to extra cash in your pocket!
Why Choose Gizmogo?When it comes to selling your used tablet, there are numerous options available in the market. So, why should you choose Gizmogo over the competition? Here are some compelling reasons:
1. Highest Cash OffersGizmogo prides itself on offering the highest cash offers for your used tablets. We understand the value of your device and ensure that you receive top dollar for it. Our team of experts evaluates your tablet's condition and specifications to provide you with a fair and competitive quote.
2. Hassle-Free ProcessSelling your tablet to Gizmogo is an effortless and hassle-free experience. We have streamlined our process to make it as convenient as possible for our customers. Here's how it works:

 • Submit Your Device Details: Begin by providing us with some basic information about your tablet, including its brand, model, and condition.
 • Get a Quote: Based on the information you provide, Gizmogo will generate a quote for your tablet's value.
 • Ship Your Tablet: If you accept the offer, we will provide you with a prepaid shipping label. Simply pack your tablet securely and send it to us.
 • Get Paid: Once we receive your tablet and verify its condition, we will promptly send you payment. You can choose to receive your money via PayPal, check, or bank transfer.
3. Trust and ReliabilityGizmogo has built a strong reputation for trust and reliability in the electronics resale industry. We have served thousands of satisfied customers who can vouch for our integrity and professionalism. Your satisfaction and trust are of utmost importance to us.
What Tablets Does Gizmogo Accept?Gizmogo accepts a wide range of tablets from various brands, including but not limited to:
 • Apple iPads
 • Samsung Galaxy Tabs
 • Google Nexus Tablets
 • Amazon Fire Tablets
 • Microsoft Surface Tablets
 • And many more!
Whether you have an older model or the latest tablet on the market, we are interested in buying it from you. No tablet is too old or too new for Gizmogo!
Environmental ResponsibilitySelling your tablet to Gizmogo not only puts money in your pocket but also contributes to a greener planet. We are committed to environmental responsibility and sustainable practices. When you sell your tablet to us, you are helping to reduce electronic waste by giving your device a second life.
Customer TestimonialsDon't just take our word for it – hear what our satisfied customers have to say about their experiences selling their tablets to Gizmogo:
 • “I was amazed at how quickly Gizmogo processed my tablet and sent me the payment. The whole process was smooth and hassle-free!” - Sarah
 • “I had an old iPad sitting in my drawer, and Gizmogo gave me a great price for it. I highly recommend their services.” - David
 • “The cash I received for my tablet came in handy for my next gadget purchase. Thanks, Gizmogo!” - Emily

Get Started Today!Ready to sell your tablet for cash to Gizmogo? It's easy to get started. Simply visit our website, fill out the device details, and get your free quote. With our quick and reliable service, you'll have extra cash in your pocket in no time!
Don't let your old tablet collect dust – turn it into cash with Gizmogo. Join the thousands of satisfied customers who have chosen us as their trusted partner in tablet resale. Sell your tablet today and experience the Gizmogo difference!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۰۲ ، ۰۱:۳۵
بازاریابی تخصصی

بازاریابی همه کاناله و هوش مصنوعی : زوجی از بهشت بازاریابی

ازاریابی Omnichannel (بازاریابی همه کاناله) و هوش مصنوعی AI

در دنیای دیجیتال پرشتاب امروزی، بازاریابی تبدیل به یک بازی جلوتر ماندن از منحنی ها شده است. تکامل فناوری راه را برای تجارت با مشتریان خود به روش های جدید و نوآورانه هموار کرده است. دو فناوری که دنیای بازاریابی را متحول کرده اند، بازاریابی همه کاناله و هوش مصنوعی (AI) هستند.

در این مطلب بررسی خواهیم کرد که چگونه ترکیب بازاریابی همه کاناله و هوش مصنوعی می‌تواند یک استراتژی بازاریابی قدرتمند ایجاد کند که به کسب‌وکارها کمک می‌کند از رقبا جلوتر بمانند.

بازاریابی Omnichannel (بازاریابی همه کاناله) و هوش مصنوعی AI

بازاریابی همه کاناله چیست

بازاریابی Omnichannel (اومنی چنل – بازاریابی همه کاناله) یک رویکرد مشتری محور است که از کانال های متعدد برای ارائه یک تجربه مشتری یکپارچه استفاده می کند. هدف، ایجاد یک تجربه برند منسجم برای مشتری، صرف نظر از کانالی که برای تعامل با برند استفاده می‌کند. این می تواند همه چیز را از فروشگاه های آجر و ملات گرفته تا رسانه های اجتماعی، بازاریابی ایمیلی و برنامه های موبایل را شامل شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۲ ، ۰۲:۱۰
بازاریابی تخصصی

چگونگی تقویت مهارت های مدیریت و تبدیل شدن به یک رهبر موفق

مدیریت یک نقش پیچیده و چالش برانگیز است که به مجموعه ای متنوع از مهارت ها نیاز دارد. مدیران موثر باید بتوانند تیم های خود را برنامه ریزی، سازماندهی و رهبری کنند و در عین حال سازگار، ارتباط پذیر و تحلیلی باشند.

برای برتری در مدیریت، افراد باید به طور مداوم مهارت های خود را اصلاح کنند و با آخرین روندها و تکنیک ها به روز باشند. در این راهنما، چگونگی تقویت مهارت های مدیریت و تبدیل شدن به یک رهبر موفق را بررسی خواهیم کرد.

چگونگی تقویت مهارت های مدیریت و تبدیل شدن به یک رهبر موفق

چگونگی تقویت مهارت های مدیریت و تبدیل شدن به یک رهبر موفق

 نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید

قبل از اینکه بتوانید مهارت های مدیریتی خود را تقویت کنید، ضروری است که بدانید کجا برتر هستید و در کجا مبارزه می کنید. کمی زمان بگذارید تا تجربیات خود را به عنوان یک مدیر فکر کنید و در مورد زمینه هایی که می توانید پیشرفت کنید فکر کنید. همچنین ممکن است به دنبال بازخورد از اعضای تیم یا همتایان خود باشید تا بینش بیشتری کسب کنید. هنگامی که نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کردید، می توانید تلاش خود را بر توسعه بخش های ضعیف تر خود متمرکز کنید.

مهارت های ارتباطی خود را توسعه دهید

ارتباط موثر برای هر مدیری یک مهارت حیاتی است. شما باید بتوانید به طور واضح و متقاعدکننده با اعضای تیم، همکاران و سهامداران خود ارتباط برقرار کنید. برای تقویت مهارت های ارتباطی خود، شرکت در جلسات آموزشی یا کارگاه های آموزشی در مورد سخنرانی عمومی، مذاکره یا حل تعارض را در نظر بگیرید. همچنین ممکن است گوش دادن فعال، همدلی و وضوح را در تعاملات روزمره خود با دیگران تمرین کنید.

مهارت های مدیریت زمان خود را اصلاح کنید

به عنوان یک مدیر، چیزهای زیادی در ظرف خود دارید و ایجاد تعادل بین اولویت‌های رقیب می‌تواند چالش برانگیز باشد. برای تقویت مهارت های مدیریت زمان خود، با تعیین اهداف روشن و اولویت بندی وظایف خود بر اساس اهمیت و فوریت شروع کنید. همچنین می‌توانید وظایفی را به اعضای تیم خود واگذار کنید، کار را برون سپاری کنید یا از فناوری برای ساده‌سازی گردش کار خود استفاده کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ فروردين ۰۲ ، ۱۰:۳۵
بازاریابی تخصصی

شما مدام در مورد این موضوع مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی (SCRM) می شنوید، درست است؟

در اینجا چند نکته مهم وجود دارد که باید در مورد CRM اجتماعی در نظر بگیرید .

 • CRM اجتماعی ابتدا یک استراتژی است که اغلب توسط ابزارها و فناوری های مختلف پشتیبانی می شود. این استراتژی مبتنی بر تعامل و تعامل با مشتری است که تراکنش ها یک محصول جانبی هستند.
 • CRM اجتماعی هنوز در مورد CRM است (اما تکامل یافته)، به معنای یک فرآیند و سیستم پشتیبان برای مدیریت روابط و داده های مشتری به روشی کارآمد و فرآیند محور.
 • CRM اجتماعی برای سازمان های مختلف معنای متفاوتی خواهد داشت. نکته کلیدی این است که بتوانید چالش تجاری را که به دنبال حل آن هستید درک کنید و سپس آن را حل کنید.
 • CRM اجتماعی یکی از اجزای توسعه یک کسب و کار اجتماعی یا مشارکتی، هم در داخل و هم در خارج است.

CRM چیست

CRM مدیریت ارتباط با مشتری از فروش، بازاریابی و عملکردهای مبتنی بر خدمات/پشتیبانی تشکیل شده است که هدف آنها انتقال مشتری از طریق خط لوله فروش با هدف بازگرداندن مشتری برای خرید بیشتر و بیشتر کالاها است.

CRM سنتی بسیار مبتنی بر داده‌ها و اطلاعاتی بود که برندها می‌توانستند از مشتریان خود جمع‌آوری کنند، که همه آنها وارد یک سیستم CRM می‌شدند که به شرکت اجازه می‌داد تا مشتریان مختلف را بهتر مورد هدف قرار دهد.

CRM اجتماعی SCRM چیست

در این نمودار، می توانید بسیاری از عناصر مشابه در CRM را مشاهده کنید. با این حال، چند تفاوت وجود دارد.

روابط عمومی در حال حاضر نقش بسیار فعالی در CRM اجتماعی دارد (در واقع، روابط عمومی معمولاً دارای کنترل بودجه و اختیار ابتکارات اجتماعی قبل از هر بخش دیگری است). در بیشتر سازمان‌ها، بخش‌های روابط عمومی، حضور اجتماعی برندها را مدیریت می‌کنند و تعامل با مشتری را مدیریت می‌کنند.

تغییر بعدی که می‌توانیم ببینیم این است که حمایت و تجربه مؤلفه‌های حیاتی CRM اجتماعی هستند که همگی حول محور مشتری می‌چرخند. در اولین تصویر CRM بالا، خواهید دید که مشتری واقعاً بخشی از CRM نیست – هیچ همکاری و هیچ رابطه ای وجود ندارد.

در CRM اجتماعی، این به طور کامل تغییر کرده است. مشتری در واقع نقطه کانونی نحوه عملکرد یک سازمان است. به جای بازاریابی یا ارسال پیام به مشتریان، برندها اکنون با مشتریان صحبت می کنند و با آنها همکاری می کنند تا مشکلات تجاری را حل کنند، مشتریان را برای شکل دادن به تجربیات خود و ایجاد روابط با مشتری، که امیدواریم به حامیان مشتری تبدیل شود، توانمند می کنند.

بسیار مهم است که به خاطر داشته باشید که CRM اجتماعی یک “چیز” جدیدی نیست که جایگزین CRM شود، بلکه صرفاً تکاملی است از آنچه CRM همیشه بوده است.

مدیریت ارتباط با مشتریان در شبکه‌های اجتماعی SCRM Social CRM

چرا کسب و کارها به CRM اجتماعی نیاز دارند

CRM اجتماعی این امکان را برای یک کسب و کار فراهم می کند که با مشتریان با استفاده از کانال مورد نظرشان ارتباط برقرار کند – خواه از طریق تلفن، متن، چت، ایمیل یا رسانه های اجتماعی (مثلا فیس بوک یا توییتر). در پشت این تعاملات، یک سیستم CRM اجتماعی به کسب‌وکارها کمک می‌کند بینش غنی‌تر و کاربردی‌تر در مورد احساسات مشتری در مورد شرکت، برندشان، و محصولات یا خدمات خاص جمع‌آوری کنند.

بهترین سیستم‌های CRM می‌توانند از این پروفایل مشتری پویا استفاده کنند و با انتشار آن اطلاعات در تیم‌های مختلف، از جمله خدمات مشتری، بازاریابی و فروش، به خوبی از آن استفاده کنند.

 

CRM اجتماعی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۰۱ ، ۰۲:۲۴
بازاریابی تخصصی

ارزش ویژه مشتری Customer Equity چیست ؟

شرکت‌ها اغلب با چالش‌های مشتریان باهوش و رقابت بسیار بالا در بازار مواجه هستند. بقای هر برند در برابر رقبای اطراف خود به توانایی آن در افزایش ارزش ویژه مشتری بستگی دارد. مدیریت برند و بازاریابی به دنبال افزایش هستند.

در بازار امروز، ارزش ویژه مشتری ضروری است، زیرا به شما کمک می‌کند سود مالی را که می‌توانید از تمام مشتریان خود در طول رابطه خود به دست آورید، تخمین بزنید. این به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا ارزش دارایی‌های مشتری خود را تخمین بزنند و تصمیمات مالی درستی در رابطه با فروش اضافه، حفظ و اکتساب بگیرند.

بر هر مشتری تمرکز می کند و از تعاملات با مصرف کنندگان استفاده می کند که هدف آن تقویت ارتباطات است. امروزه موفقیت یک شرکت به توانایی آن در ایجاد مشتریان وفادار تا حد امکان بستگی دارد.

برای درک اینکه ارزش ویژه مشتری چیست، بررسی تفاوت بین ارزش ویژه مشتری و برند که اغلب با هم اشتباه می‌شوند، مفید است، اگرچه هر کدام ویژگی‌های متمایزی دارند.

Customer equity ارزش ویژه مشتری

ارزش ویژه مشتری در مقابل ارزش ویژه برند

ارزش ویژه برند و ارزش ویژه مشتری بر سطح وفاداری مشتری نسبت به یک برند و ارزشی که مصرف کنندگان به یک تجارت خاص می افزایند تأکید می کند. این دو مفهوم وجه اشتراک دارند، اما ارزش ویژه مشتری و برند ویژگی ها و اهداف متفاوتی دارند. برای درک تفاوت، اجازه دهید هر یک از آنها را تجزیه و تحلیل کنیم.

بسیاری از برندها به ارزش ویژه مشتری توجه می کنند زیرا موفقیت مالی یک برند خاص را مشخص می کند. هر چه ارزش ویژه مشتری بیشتر باشد، درآمد شرکت بالاتر می رود و ارزش آن در بازار بیشتر می شود. برندهایی مانند Levi’s و Burger King دارای ارزش ویژه مشتری و مزیت رقابتی عالی هستند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۰۱ ، ۲۳:۱۲
بازاریابی تخصصی

دیجی تویین , دیجیتال تویین , تویین دوقلو , تویین دیجیتال , دوقلوهای دیجیتال , همزاد دیجیتالی

تولید حتی ساده ترین محصول نیازمند تخصص در مواد، تجهیزات، عملیات و جریان فرآیند است. و وابستگی‌های متقابل این عناصر باعث می‌شود که «درست کردن آن در اولین بار» هنگام راه‌اندازی یک خط تولید جدید یا اصلاح فرآیند موجود، بسیار دشوار – اگر نگوییم غیرممکن – باشد. هر عنصر، از طراحی محصول گرفته تا طرح تولید و سیستم کنترل، احتمالات متعددی را برای خطاها یا ناکارآمدی‌ها معرفی می‌کند که کشف آنها تا زمانی که سیستم راه‌اندازی و راه‌اندازی نشود، دشوار است. اما دوقلوهای دیجیتال این عدم قطعیت ها را با ارائه راهی برای طراحان و برنامه نویسان برای آزمایش و تأیید سیستم دنیای واقعی قبل از قرار گرفتن دارایی های فیزیکی کاهش می دهند یا حذف می کنند.

دوقلو دیجیتال Digital Twin (دیجی تویین) چیست

دوقلو دیجیتال Digital Twin چیست و چگونه کار می کند

یک دوقلو دیجیتال یک نمایش مجازی از یک موجودیت یا فرآیند در دنیای واقعی است.

از سه عنصر زیر تشکیل شده است:

 • یک موجود فیزیکی در فضای واقعی؛
 • دوقلو دیجیتال در قالب نرم افزار; و
 • داده هایی که دو عنصر اول را به هم پیوند می دهد.

یک دوقلو دیجیتال به عنوان یک پروکسی برای وضعیت فعلی چیزی که نشان می دهد عمل می کند. همچنین منحصر به چیزی است که نشان داده شده است، نه صرفاً عمومی برای دسته. علاوه بر این، دوقلوهای دیجیتالی دو محصول به ظاهر یکسان معمولاً یکسان نیستند.

در حالی که بسیاری از دوقلوهای دیجیتال دارای یک تصویر دوبعدی یا سه بعدی طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) هستند، نمایش بصری پیش نیاز نیست. نمایش دیجیتال یا مدل دیجیتال می تواند شامل یک پایگاه داده، مجموعه ای از معادلات یا یک صفحه گسترده باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ دی ۰۱ ، ۲۳:۱۱
بازاریابی تخصصی

مدیریت داده ها در CRM

مدیریت ارتباط با مشتری یا همان CRM ها به طور فزاینده ای به ابزاری محوری برای بانکداری، خرده فروشی، مخابرات، بیمه و هر بخش مبتنی بر داده تبدیل می شوند.

با این حال، آیا متوجه شده اید که یک CRM فقط می تواند به اندازه داده هایی که در خود نگهداری می کند خوب باشد؟ و هنگامی که این داده ها پیچیده و زیاد هستند، مدیریت موثر آن ضروری است.

استراتژی مدیریت داده CRM

مدیریت داده در CRM چیست؟

مدیریت داده های CRM مستلزم سازماندهی، تجزیه و تحلیل و دسترسی به داده ها برای بهبود روابط با مشتری است.

سیستم مدیریت داده باید از صحت، به روز بودن و کامل بودن اطلاعات اطمینان حاصل کند. هر داده مشتری و مشتری بالقوه باید بتواند یک چشم انداز ۳۶۰ درجه از نمایه خود ارائه دهد.

هنگام استفاده از تکنیک مدیریت ارتباط با مشتری برای ایجاد روابط بلندمدت بین مشتریان و کسب‌وکارها، داده‌های CRM با کیفیت باعث می‌شود که این فرآیند بدون دردسر پیش برود.

مسائل مربوط به کیفیت داده ها بر اساس دو گروه طبقه بندی می شوند:

۱- ناهماهنگی سیستم : ناشی از دسته بندی غیر استاندارد، قراردادهای نامگذاری و معنایی، که منجر به

 • داده های غلط املایی
 • داده های شکل نیافته نشده

۲- ناسازگاری با واقعیت : ناشی از جمع‌آوری، ادغام یا ورود ناکارآمد داده‌ها که منجر به

 • داده های تکراری
 • داده های نادرست
 • داده های غیر یکپارچه (داده های مستقل)
 • داده های ناقص

بهترین شیوه‌ها و استراتژی‌های مدیریت داده‌های CRM شما را قادر می‌سازد تا از داده‌ها استفاده کنید و آن‌ها را برای شما کارآمد کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۰۱ ، ۲۲:۱۷
بازاریابی تخصصی

مدیریت موجودی انبار Inventory Management (انبارداری)

مدیریت موجودی یکی از فرآیندهای کلیدی در یک شرکت تجارت الکترونیکی است که در آن به‌روزرسانی‌های موجودی محصولات باید به‌طور مکرر به‌روزرسانی شود تا یک جریان روان تحویل داده شود.

به منظور دستیابی به مدیریت کارآمد موجودی، استفاده از آخرین فناوری ها یک راه حل عالی است. استفاده از فناوری جدید مانند یک ابرقدرت است که توانایی های کسب و کار شما را افزایش می دهد.

با وجود دانستن این موضوع، بسیاری از شرکت ها در مدیریت موجودی با چالش هایی روبرو هستند. بنابراین، در اینجا در این وبلاگ، برخی از چالش های مدیریت موجودی را با راه حل هایی برای حل آنها نیز مورد بحث قرار می دهیم.

 چالش و راه حل برتر مدیریت موجودی انبار ( انبارداری)

مدیریت موجودی انبار Inventory Management (انبارداری)

 

چالش های مدیریت موجودی

۱. ناتوانی در مکان یابی موجودی های موجودی

یکی از بزرگترین مشکلات در انبار، ردیابی محصولات موجود در موجودی است که باید برای مشتریان ارسال یا حمل شوند.

اگر سهام در دسترس باشد چه اتفاقی می افتد؟ تحویل ها دیر به دست مشتریان می رسد که در نهایت ارزش برند را کاهش می دهد و رتبه های پایینی را در کانال های رسانه های اجتماعی به خود جلب می کند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۰۱ ، ۰۷:۵۹
بازاریابی تخصصی

 مدل کسب و کار حق اشتراکی (سابسکرایب بیزینس) Subscription Business Model

مدل کسب و کار حق اشتراکی زمانی است که مشتری به طور منظم هزینه ای را برای دسترسی به محصول یا خدمات شما پرداخت می کند. به شما امکان می دهد از گروهی از مشتریان وفادار درآمدهای مکرر کسب کنید.

این مانند داشتن یک توافق مداوم با مشتری است، که در آن افراد موافقت می کنند برای محصولات یا خدمات شما برای مدت زمان مشخصی مانند هر ماه، سال یا هر سه ماهه پرداخت کنند. و مشتریان این گزینه را دارند که در هر زمان اشتراک خود را لغو کنند.

مدل کسب و کار حق اشتراکی بخشی از یک تغییر فرهنگی گسترده تر به نام اقتصاد عضویت است که در آن مردم به دنبال «دسترسی» به جای «مالکیت» هستند.

Subscription Business Model مدل کسب و کار حق اشتراکی

نتفلیکس یک نمونه عالی از این نوع کسب و کار اشتراک است. آنها به بینندگان خود با پرداخت هزینه ماهانه (آبونمان) به همه محتوای گذشته، فعلی و آینده دسترسی دارند. تا زمانی که پرداخت می کنید، می توانید تماشا کنید. و هنگامی که اشتراک خود را لغو می کنید، دسترسی به سرویس پخش آنها را از دست می دهید.

البته اکثر آمریکایی احتمالاً کسر ماهیانه ۱۵ دلار از حسابشان را حتی متوجه نمیشوند.

مدل کسب و کار حق اشتراکی نتفلیکس صنعت سرگرمی را مختل کرد و مشاغل اجاره دی وی دی را تقریبا نابوده کرده.

یک مدل کسب و کار حق اشتراکی چگونه کار می کند

در مدل اشتراک، مشتریان به صورت مکرر برای یک محصول یا خدمات هزینه پرداخت می کنند. آن‌ها انتخاب می‌کنند که چه مدت و چند وقت یک‌بار می‌خواهند هر پیشنهاد را دریافت کنند، و اکثر اشتراک‌ها امکان تمدید یا لغو در هر زمان را فراهم می‌کنند.

اشتراک را به عنوان یک قرارداد بین شما و مشتری در نظر بگیرید. مشتری موافقت می کند که برای یک محصول یا خدمات برای یک دوره زمانی پرداخت کند و تا زمانی که مشتری پرداخت های مکرر خود را انجام دهد، کسب و کار آن پیشنهاد را برآورده می کند. پس از اتمام قرارداد، مشتری این امکان را دارد که اشتراک خود را تمدید یا لغو کند.

 

مدل کسب و کار حق اشتراکی چیست Subscription Business Model

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۰۱ ، ۰۴:۴۵
بازاریابی تخصصی